Naše obaly

Vzhľadom na to, že sme ekologicky mysliaca mladá rodina, tak sme sa rozhodli nedávať náš medík a ani iné produkty do plastových obalov. Akosi nám to nejde dokopy plast a med ako čistý prírodný produkt. Z plastov sa navyše môže kadečo neželané uvoľňovať (napr. styrén, ...) a tiež nie je možné ich recyklovať tak dobre ako sklo, ktoré sa dá krásne umyť a opakovane používať. V sklenených obaloch sa navyše nemusíme báť znehodnotenia potravín ani pri dlhodobom uskladnení.

Nejde len o celosvetový trend, ale fakty sú jasné a prob­lém stále sa zvy­šu­jú­ceho množ­stva plas­to­vých od­pa­dov v na­šich oce­ánoch je veľmi ak­tu­álny. Po tom, ako sa v roku 2016 do boja proti jed­no­ra­zo­vým oba­lom na jedlo po­sta­vila fran­cúz­ska vláda, po­kra­čujú aj veľké firmy po­tra­vi­nár­skeho prie­myslu. No to nestačí, mali by sme začať každý sám od seba a snažiť sa žiť, čo najviac v súlade s prírodou a nevytvárať zbytočné odpady.

Radi by sme preto motivovali našich klientov a známych, aby tiež prispeli k čistejšiemu environmentálnemu prostrediu a to tým, že nám môžu odovzdať späť naše sklenené obaly a my im odrátame ich nákupnú cenu a tak budú platiť čisto za medík, alebo pri donesení vyššieho množstva umytých pohárov sa vieme dohodnúť na výmene za naše produkty, či už je to med, prírodné mydielka ako darček, alebo zľave na nákup u nás. Veľa našich známych nám poháre roky odkladá a tak väčšina našich medov v 720 ml (950 g) pohároch typu faceta sú už v recyklovaných dobre umytých obaloch.